[av_textblock size=" font_color=" color="]

תקנון אחסון אתרים – סמארט סייטס

תנאי שימוש

כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של חברת סמארט סייטס .תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה .

חברת סמארט סייטס מציעה שירותי אירוח אתרים. שרתי החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.

בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

סמארט סייטס לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך ניצול זכויות יוצרים. כל עבודה המעוגנת בזכויות יוצרים, קטעי שמע, וידאו, מוזיקה, או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר שיופעל על שרתי החברה או שיהיו אליו קישורי אינטרנט כלשהם.

בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית הסקס והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי סקס או אתרים הקשורים לסקס אסורה בהחלט תחת חשבונות בשרתים השיתופיים.

הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר.

תוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם כת השטן, אלילים, תוכנות פיראטיות, תכוניות לניטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות וכל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף.

כמו כן, כל קישור לאתרים הכוללים חומר מסוג זה, או המסבירים אך או כיצד לגשת לחומר מסוג זה, אסורים בהחלט, והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה.

תחת שרת שיתופי לא יוקצו ללקוח מעל 5% ממשאבי השרת.

מחירים ותשלומים

המחירים אינם כוללים מע"מ, ואינם כוללים תשלומים חודשיים לחברת הכבלים או בזק התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות הוראת קבע בבנק ו/או בכרטיס אשראי בלבד.

למרות שלחברה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי החברה בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.

החבילה הנה בהתחייבות ל- 1, 3, 6, 12 או 24 חודשים. במידה ולקוח התנתק לפני תום תקופת ההתחייבות יחויב בעלות 30% מהשירות החודשי כפול מספר החודשים שנותרו עד לתום ההתחייבות.

בקשה לביטול החברה מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים: שם ושם המשפחה של המבקש ,כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי.

במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

אחריות

סמארט סייטס אינה אחראית לנזק, לרבות הוצאה ו/או הפסד, אשר ייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי עקב אספקת השירות.

סמארט סייטס אינה אחראית לעיכוב ו/או נזק, לרבות הוצאה ו/או הפסד, שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה הבלעדית.

בלי לגרוע מכלליות האמור, סמארט סייטס אינה אחראית לעיכוב ו/או נזק, לרבות הוצאה ו/או הפסד, הקשורים לאספקת שירותי תשתית הגישה לאינטרנט, לרבות התקנת התשתית, ציוד הקצה המשמש לאספקת התשתית, תקינות וקצב העלאת ו/או הורדת נתונים מרשת האינטרנט או כל מרכיב אחר הקשור לשירותי תשתית הגישה לאינטרנט.

על הלקוח להשתמש בשירות ו/או המוצר לפי הוראת הדין ו/או היצרן ולא לבצע באמצעות השירות ו/או המוצר כל מעשה או מחדל המנוגדים להוראותיהם.

חברת סמארט סייטס אינה אחראית לעדכוני תוכנה של ספקיות התוכנה ואינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה ו/ או חומרה של יצרני התוכנה/ החומרה לבין אפליקציות הלקוח. לתקניות Patchים או לנזק שהם עלולים לגרום לשרת. לכל התערבות של הלקוח בניהול השרת עדכון תוכנה, התקנת Patch וכד. ואינה אחראית לתקלות מדיה ושיחזור.

חברת סמארט סייטס אינה אחראית לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המתקבלים אצל הלקוח כמו גם לאבטחתם של המידע והנתונים המועברים במסגרת השירותים ו/או לכל נזק/אובדן/הוצאה שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים למערכות וציוד הלקוח.

ידוע ללקוח בין אם הזמין שירותי הגנה מ- חברת סמארט סייטס ובין אם לאו כי במקרה של תקיפה/ות על שרתיו באופן אשר עלול לפגוע בלקוח או בלקוחות אחרים של חברת סמארט סייטס, תהיה חברת סמארט סייטס רשאית להשבית את השרת של הלקוח לפרק זמן מינימלי עד להסרת החשש לפגיעה. חברת סמארט סייטס תודיע על כך ללקוח, ככל שניתן בנסיבות העניין.

חברת סמארט סייטס לא תשא בשום אחריות לכל נזק/הוצאה/אובדן שייגרמו ללקוח לרבות נזק עקיף, בקשר עם ו/או כתוצאה משירותי הגיבוי או שירותי אבטחת המידע שיסופקו ללקוח.

מובהר בזאת כי כל האחריות הנוגעת לתוכן ו/או לשירותים שמספק הלקוח ו/או מעביר על בסיס הקישור לאינטרנט שמספקת לו חברת סמארט סייטס, חלה על הלקוח בלבד.

הלקוח ידווח לסמארט סייטס על כל שינוי שביקש מספק תשתית הגישה לבצע בתשתית המשמשת לאספקת שירותי סמארט סייטס, והוא ישפה את סמארט סייטס בגין כל נזק, לרבות כל הוצאה או עלות שתחויב בהם בעקבות שינוי כאמור.

לסמארט סייטס שמורה הזכות לשנות מעת לעת את היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט טכני הכרוך בהם, ובכלל זה לשנות את מתכונת השירות עקב התיישנות טכנולוגית, וללקוח לא תהיה בשל כך כל טענה או דרישה כלפי סמארט סייטס בקשר עם שינוי כאמור.

זיהוי תקלה ודיווח

אם הלקוח מזהה תקלה אשר הינה חלק מהצעת התקשרות בנושא שירותי אירוח אתרים שמסופק סמארט סייטס אך לא לפני שעשה מאמץ סביר לאתר את על הלקוח לדווח על כך לסמארט סייטס מיקום הכשל ומקור הכשל.

ברגע שיתקבל דיווח על כשל סמארט סייטס תתחיל באופן מיידי לנקוט בפעולות הנדרשות כדי להביא לסיומו של הכשל, תוך כדי עדכון שוטף של הלקוח על התקדמות הטיפול בכשל בתדירות שתקבע עם הלקוח מראש ברגע פתיחת התקלה.

על הלקוח להתקשר באופן ישיר למוקד הטלפוני: 077-7123303

עבודה מתוכננת מראש

סמארט סייטס תבצע מעת לעת עבודות תחזוקה במתקניה עבודות התחזוקה יתבצעו בתוך חלון הזמנים הבא: מ שעות 12 בלילה עד 6 בבוקר בכל ימות השבוע. סמארט סייטס תיידע את הלקוחות על כל עבודת תחזוקה שעשויה לפגוע בשירות או כל בעיה אחרת. שעשויה לפגוע בלקוחות לפחות 2 ימי עסקים מראש או הודעה מראש בזמן סביר כש סמארט סייטס מקבלת הודעה על עבודה מתוכננת מספק משנה שלה.

בכל מקרה בו קיים לחברת סמארט סייטס חשש כי הפעלת השרת עלולה לגרום ו/או גורמת בפועל נזק כלשהו לשרתים חברת סמארט סייטס , תהיה חברת סמארט סייטס רשאית לכבות ולהשבית את השרת ללא התראה מוקדמת וללא הגבלת זמן.

סמארט סייטס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מודקת וללא יידוע הלקוח.
[/av_textblock]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *